• بخش ۱ : نشانه های بنیانی مرد در جسم و اقتدار
 • مقدمه شناخت بنیان های روانی زن و مرد
 • بنیان های روانی مرد
 • ویژگی های جسمی مردان
 • بخش ۲ : نشانه های بنیانی مرد در روان و اقتدار
 • ویژگی های مرد در روان (جرأت و جسارت در مرد)
 • ویژگی های مرد در روان(جرات و جسارت در تربیت کودک)
 • ویژگی های مرد در روان (سرعت)
 • ویژگی های مرد در روان (شدت)
 • ویژگی های مرد در روان(سختی و محکمی)
 • بخش ۳ : ویژگی های یک مرد مقتدر
 • استحکام، ویژگی مرد مقتدر
 • فرمان، عامل سلب امنیت مرد مقتدر
 • تهدید فشار، عامل سلب امنیت مرد مقتد
 • تامین دادن، ویژگی مرد مقتدر امن
 • آرامش بخشی، ویژگی مرد مقتدر امن
 • امنیت بخشی، ویژگی مرد مقتدر امن
 • بخش ۴ : رفتارهای اقتدارشکن مستقیم از ناحیه همسر
 • جدل، اولین رفتار اقتدار شکن خانم ها
 • قهر، دومین رفتار اقتدار شکن خانم ها
 • گریه، سومین رفتار اقتدار شکن خانم ها
 • پرخاش، چهارمین رفتار اقتدار شکن خانم ها
 • بخش ۵ : رفتارهای اقتدارشکن غیرمستقیم از ناحیه همسر
 • رفتار های اقتدار شکن از نمای خانواده خانم
 • رفتار های اقتدار شکن از نمای خانواده شوهر
 • بخش ۶ : سطح و عمق و در زن و مرد
 • سطح و عمق در زن و مرد ۰۹:۳۱
 • نمونه های تفاوت سطح عمق زن و مرد
 • بخش ۷ : سطح و عمق در کلام
 • آثار و مقایسه سطح و عمق در کلام
 • رفتارهای رشد دهنده مرد برای کلام زن
 • بخش ۸ : سطح و عمق در محبت
 • آثار و مقایسه سطح و عمق در محبت
 • نشانه های عدم محبت مرد به زن
 •  


  دانلود کامل کارگاه بین های روانی زن و مرد
  حجم فایل : ۷۴۲ مگابایت
  تعداد ویدیو: ۲۶ ویدیو
  مدت زمان دوره: ۰۴:۲۹:۱۷

  پسورد فایل فشرده : ۳۱۳portal.ir