فیلم تازه از آرشیو خارج شده درباره آلبرت انیشتین را ببینید

فیلم در آخرین روزهای عمر وی ضبط شده و انیشتین در آن از چیستی و معنای زندگی می گوید! از انجام ندادن کارهایی که باید انجام می داده، ابراز پشیمانی می کند !

همچنین این ویدئو را نیز ببینید :