مستند اخراجی های نظریه فرگشت یا انتخاب طبیعی : (کامل زیرنویس فارسی)

 

معمای غیر قابل حل داروین و تئوری طراحی هوشمند:

 

تناقضات تئوری داروین ( پروژه ژنوم انسان ):