چند وقت پیش که برای تهیه گزارش مردمی رفته بودیم، این خانم اومدن جلوی دوربین ما و حرف‌هایی درباره ازدواج رو زدن که ما خیلی وقته در تلاشیم برای گفتنشون! حرف‌هایی که نه تبلیغاته نه سیاه‌نمایی، براومده از دل آدمای همین جامعه‌س؛ یکی از خودمون‌!