بد نیست چیزی که درباره شغل خواستگار بررسی میشه اراده و انگیزه و جنم ش برای رسیدن به شغل مطلوبش باشه نه فیش حقوقی استخدام رسمی و رزومه چندساله ش!